Úspěšné zkoušky spalování balíkového sena v kotlích Step-KS

Využití univerzálního kotle na spalování celých balíků sena, slámy, lnu a ostatní biomasy

V současné době se zvyšuje zájem o spalování energetických rostlin zejména z řad zemědělského oboru a hlavně o spalování sena sklizeného z trvalých travních porostů zejména z luk a pastvin. Zejména stoupající ceny zemního plynu, topného oleje či el. energie vzbuzují zájem o tato alternativní paliva. Hlavní důvody, proč se dosud seno z travin nespalovalo, jsou jednak vysoké náklady na sběr kvalitního sena s maximální vlhkostí 20% a také fakt, že má seno a sláma nižší bod tavení popele než je tomu u dřeva. Je tedy nutné pro spalování těchto paliv využívat vhodný kotel, ve kterém by nedocházelo k zanesení a tvorbě nálepů. Některé druhy a odrůdy trav dosahují velice solidních výnosových schopností a nabízí tak perspektivní využití pro energetické účely.

Výrobce kotlů StepTRUTNOV a.s. vyrobil a provozuje kotel, který splňuje výše uvedený požadavek. Nyní jej provozuje pro svoji potřebu na vytápění výrobních prostor. Využívá zde unikátní konstrukci umožňující spalovat celé balíky bez nutnosti předchozího rozdružení i dělení. Kotel má za sebou nyní jednu topnou sezónu, která důkladně prověřila navrženou konstrukci kotle. Tato zkušenost ukazuje, že zvolený princip spalování celých hranatých balíků slámy se plně osvědčil. Během komplexních provozních zkoušek se samozřejmě i testovalo spalování sena trav.

Provedené spalovací zkoušky prokázaly, že seno je možné v uvedeném kotli spalovat i při dodržení emisních limitů. Avšak oproti slámě obilnin si spalování sena vynucuje důkladnější promíchání dohořívajících spalin se sekundárním spalovacím vzduchem pro dodržení nízkým hodnot emisí CO. Vhodnými travinami jsou např. psineček a kostřava. Pro účely spalování je vhodné sklízet je co nejpozději po sklizňové zralosti trav na semeno. Luční traviny lze pro energetické účely sklízet v měsíci červnu a červenci jako se realizuje v zemědělské praxi pro pícní využití, přičemž seno těchto trav musí mít vždy vlhkost do 20 %.

Ověření možnosti spalování travin v energetických zařízeních uzpůsobených pro spalování celých balíků slámy obilovin nebo slámy řepkové napomůže k vyřešení dané problematiky a posune využitelnost přebytečného sena v této oblasti dopředu. Tato problematika se dotýká jak oblasti využívání ladem ležící půdy, tak sociálního hlediska.

Popis kotle

Teplovodní kotle výše naznačené konstrukce ve výrobní řadě od 100 do 1000 kW a řady 1000 kW až 5000 kW, sestávají z předkomory, do které je umístěn celý balík slámy ve vertikální poloze, vlastní spalovací komory, dále spalinového kanálu se zaústěním do vertikálního žárotrubného výměníku. obě komory jsou z větší části chlazeny vodou. přesuvný rošt na dně obou komor posouvá slámu ze spodní části balíku a ta postupně dohořívá, popel na konci roštu je vynášen šnekovým dopravníkem ven. Spalovací komora je opatřena otvory pro přívody sekundárních vzduchů za účelem dokonalého spalování s nízkým obsahem CO.

Balíky slámy o rozměrech 80x120x220 cm jsou v horizontální poloze dopraveny řetězovým smýkadlem na sklopené vodou chlazené vrata předkomory. Vrata balík ustaví do vertikální polohy pomocí hydrauliky. Zavřením vrat se balík zasune do předkomory a zároveň se uzavře předkomora. Výkon je regulován počtem cyklů posunu specielního pístu, který oddělí část slámy z dolní části balíku a posune slámu dále na přesuvný pohyblivý rošt.

Vzduch potřebný pro spalování je regulován otáčkami spalinového ventilátoru (změna podtlaku spalin v topeništi) a vzduchovým ventilátorem s přívodem vzduchu k tryskám umístěným na dvou místech spalovací komory. Po signalizovaném dohoření balíku dojde automaticky k zasunutí dalšího balíku do předkomory při požadavku nižšího výkonu dochází k časové prodlevě chodu specielního pístu a tím i zasunutí dalšího balíku.